Публічна оферта на надання рекламних послуг

Дана пропозиція направлено адміністрацією РА «Інформплюс» (сайт – https://informplus.net) і далі по тексту – «Виконавець», на адресу необмеженої кількості фізичних (крім фізичних осіб, які не досягли 18 років, і обмежених в дієздатності), юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що має назву далі по тексту – «Замовник», на укладення договору щодо розміщення рекламних матеріалів на спеціальних конструкціях біля під’їздів житлових будинків (далі Договір).

Далі по тексту разом або окремо Сторони уклали Договір про наступне:

  1. Загальні положення

1.1. Відповідно до ст. 638-641 Цивільного кодексу України даний документ є офіційним, публічним і безвідкличним пропозицію з боку Виконавця укласти з Замовником договору на зазначених нижче умовах.

1.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти є здійснення Замовником оплати запропонованих Виконавцем послуг в порядку, визначеному в 642 ГК України.

1.3. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цього пропозиції, і рівносильний укладенню договору про надання послуг з боку Виконавця для рекламного просування сайтів в мережі Інтернет.

1.4. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг, які пропонуються на сайті https://informplus.net, і обумовлених в додатку до цього Договору оферти.

1.5. Якщо ви користуєтеся послугами Виконавця (обумовлених в додатку до цього Договору оферти) від імені та за дорученням компанії або іншої юридичної особи, дія умов даного Угоди поширюється і на компанію або інша юридична особа, від імені та за дорученням якого ви дієте.

  1. Предмет і мета договору

2.1 Замовник сплачує і користується послугами Виконавця відповідно за тарифами (цінами вартості послуг), визначеними на сайті https://informplus.net

2.1.1 За цим договором Виконавець передає Замовнику право користування частиною поверхні спеціальних конструкцій (щитів), які обладнані для розміщення рекламних носіїв на під’їздах житлових будинків в м. Кременчуці за адресами, які вибрав замовник, при оформленні замовлення послуги.

2.2. Виконавець забезпечує  первісне розміщення на поверхні спеціальної конструкції (щита) рекламних носіїв, які будуть надані чи замовленні Замовником.

2.3. Виконавець забезпечує демонтаж та утилізацію розміщених рекламних носіїв після закінчення строку оренди, а Замовник оплачує послуги Виконавця та отримані від нього права у відповідності до умов цього договору.

2.4. Публічна оферта і додаток до неї є офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: https://informplus.net /offer/.

2.5. Виконавець має право в будь-який момент змінювати Прейскурант і умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі за адресою: https://informplus.net /offer/.

2.6. Продовження використання послуг на сайті https://informplus.net (обумовлених в додатку до цього Договору оферти) після внесення таких змін буде означати вашу згоду з ними.

  1. Обов’язки та права Замовника:

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. внести попередню оплату за послуги Виконавця в повному обсязі у відповідності до розділу 2 з урахування строку договору

3.1.2. передати достатню кількість рекламних носіїв для розміщення з урахуванням додаткового об’єму примірників в кількості 10%.

3.1.3. підписати акт приймання виконаних робіт з первісного розміщення рекламних носіїв.

3.1.4. не порушувати вимог законодавства про рекламу, відповідно до якого реклама не повинна:

– поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

– вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

– подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

– використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

– наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

– використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

– рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

– вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

– імітувати або копіювати текст, зображення, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

– рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;

– розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

– розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

– розповсюджувати рекламу щодо видів діяльності або товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, без надання Наймодавцю (Виконавцю) копій таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку;

– рекламні носії мають бути оформлені без порушення авторських прав та інших законних прав та інтересів третіх осіб.

Відповідальним за дотримання вимог до змісту реклами, які встановлені цим пунктом договору та чинним законодавством України, є Замовник, який зобов’язаний вжити заходів до приведення змісту реклами, що він розповсюджує, змісту законодавства та цим вимогам.

В разі, якщо компетентними органами або третіми особами будуть  встановлені порушення в змісті розповсюджуваної Замовником реклами, останній приймає на себе всю відповідальність за такі порушення.

Виконавець не має права згідно умов цього договору контролювати зміст рекламної продукції та відмовляти в розміщенні рекламних носіїв з підстав не відповідності їх змісту вимогам законодавства або цього договору.

3.1.5. виплатити Виконавцеві плату в повному обсязі, якщо неможливість виконати договір виникне з вини Замовника.

3.1.6. підписати наданий Замовником акт первісного розміщення рекламних носіїв.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. отримати послуги обумовленої кількості, якості і вартості.

3.2.2. на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням договору в порядку, передбаченому законодавством.

  1. Обов’язки та права Виконавця.

Виконавець  зобов’язується:

4.1. передати право користування частинами поверхонь в кількості згідно умов цього договору;

4.2. розмістити протягом 4 днів з моменту передачі рекламних носіїв та оплати послуг Виконавця та прав за цим договором на поверхні спеціальної конструкції (щита) отримані рекламні носії;

4.3. контролювати наявність розміщених рекламних носіїв 2-3 раз на тиждень та відновлювати їх в разі знищення в обсягах, отриманих від Замовника рекламних матеріалів  – до 10% від знищених рекламних носіїв.

4.4. після закінчення строку оренди демонтувати розміщені рекламні носії.

4.5. Виконавець  має право:

4.5.1. відмовитися від розміщення рекламних матеріалів, які явно порушують вимоги чинного законодавства.

4.5.2. в разі ухилення Замовника від підписання акту первісного розміщення рекламних матеріалів направити два підписаних примірники акту на адресу Замовника. В разі, якщо протягом 7 днів від моменту направлення цього акту, але не пізніше двох днів з моменту його отримання, Замовник не надасть обґрунтованих заперечень щодо змісту акту, він вважається підписаним без застережень, а послуги з первісного розміщення рекламного матеріалу – виконаними в повному обсязі згідно змісту зазначеного акту.

4.5.3. у разі неможливості виконати договір, що виникла не з його вини, отримати від Замовника розумну плату.

4.5.4.  відмовитися від укладення нового договору в майбутньому, якщо Замовник порушить умови теперішнього договору.

  1. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2.  Виконавець не несе відповідальність за випадки вандалізму відносно рекламних носіїв та не несе відповідальність за збереження зазначених рекламних носіїв.

  1. Права у сфері захисту персональних даних

6.1 З метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» надані відомості Замовника включені до бази даних.

Адреса та реквізити Виконавця

РА Iнформплюс Кременчук
вул. Троїцька,25/48 м. Кременчук, 39605
Сайт: https://informplus.net
Email: info@informplus.net

 

Додаток до Публічного договору-оферти з надання рекламних послуг

Рекламні послуги та ціни
https://informplus.net/shop-3